תקנון ארגון העובדים מען

מען – עמותה לסיוע לעובדים (ע"ר)

מטרות העמותה העיקריות:

לסייע, להדריך ולייצג עובדים במטרה לשפר את שכרם ואת זכויותיהם הסוציאליות. לפעול להרמת קרנו של העובד בחברה. לקיים פעילות חברתית ותרבותית עבור העובדים.

תקנון העמותה המתוקן

סימן א': חברות

קבלת חברים

1. (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלה בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה; סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

זכויות וחובות של חבר

2. (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר להנהלה או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) ההנהלה, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

3. (א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא תציע ההנהלה לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא תציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

זמן ומקום

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי ההנהלה.

הזמנה

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. קודם לאסיפה הכללית ולא פחות מ-10 ימים לפני כינוסה יערכו בחירות בכל אחד מסניפי העמותה בהן יבחרו נציגים לאסיפה לפי מפתח של נציג לכל 10 חברים. נציגים אלו ישתתפו באסיפה הכללית וייצגו בה את הסניפים השונים. כל סניף יבחר לפחות 3 נציגים וזאת גם במקרה בו לא הגיע מספר חברי העמותה בסניף על 30. חברי עמותה שאינם שייכים לסניף יזומנו לפגישה מכינה באזור הגאוגרפי של מגוריהם שבה יבחרו נציגים באותה שיטה בה נבחרים נציגי הסניפים.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה ההנהלה, תחליט על אישורם, ותבחר בהנהלה ובועדת הבקורת.

מנין

8. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר הנציגים שנבחרו בסניפים; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת. האסיפה הנדחית תערך באותו מקום לאחר שעה מהמועד שנקבע במקור לאסיפה באותו מקום וזאת ללא צורך בהזמנה נפרדת. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

יושב ראש ומזכיר

9. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': ההנהלה

מספר החברים

12. מספר חברי ההנהלה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

תקופת הכהונה

13. (א) ההנהלה תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר הנהלה חדשה; חבר ההנהלה היוצאת יכול להיבחר להנהלה החדשה.

(ב) חבר ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה; חבר ההנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת ההנהלה

14. (א) נתפנה מקומו של חבר ההנהלה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ההנהלה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כהנהלה.

(ב) חבר ההנהלה שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות ההנהלה

15. ההנהלה רשאית להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

16. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.

פרוטוקול

17. ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

זכות הייצוג

18. ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

19. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

הקמת סניפים וארגונם

20. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים

21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email