הישג חשוב למען בביה"ד הארצי לעבודה בתיק "יהודה רשתות"

ביה"ד הארצי לעבודה, בראשות הנשיא, השופט י. פליטמן, קיבל את הערעור שהגיש ארגון העובדים מען בתיק יהודה רשתות פלדה בע"מ, והפך בכך את  פס"ד של ביה"ד האזורי בבאר שבע מינואר 2017. בפסיקתו מיום 24.4 קבע ביה"ד הארצי הלכות חשובות הן בנוגע להגדרת יחידת המיקוח והן בנוגע למועד הקובע לבחינת מעמדו היצוגי של ארגון עובדים בהליך התאגדות ראשונית. בנוסף קבע פסק הדין כי הפגיעה בהתאגדות מצד החברה היתה חמורה בהרבה מזו שיחס לה ביה"ד האזורי, וכי הקנס של 15,000 ₪ שנקבע בהליך הראשון לא היה מידתי ביחס לחומרת הפגיעה בזכות ההתאגדות של העובדים.

ראשית קובע פס"ד של השופטים י. פליטמן,ס. דוידוב מוטולה ור. פוליאק (נציגי הציבור היו ש. כפיר וע. שטרייט) כי לאור הלכת מחסני חשמל משנת 2015 יש לאפשר לעובדים להתאגד, ביחוד אם מדובר בהליכי התאגדות ראשוניים, במסגרת יחידה אורגנית המעסיקה אותם גם אם קיים קשר עסקי בין המפעל \ חברה בה הם מועסקים ובין חברת אם גדולה יותר. לאור הלכה זו "יש להכיר במשיבה (יהודה רשתות פלדה בע"מ) כיחידת המיקוח הרלוונטית לענין טענת יציגות ארגון העובדים, וראויה להידחות הטענה כי יחידת המיקוח הינה כלל עובד קבוצת החברות לה משתייכת החברה."

מאחר וביה"ד האזורי לא בחן את מספר טפסי ההצטרפות שהציג ארגון העובדים, ולאור הגדרתה של יחידת המיקוח המצומצמת, פסה"ד קבע שהתיק יחזור לביה"ד לבחינת מעמדו היציג של ארגון העובדים, תוך קביעה מסמרה חשובה, שהמועד לספירת הטפסים הוא המועד בו הוגשה בקשת הצד לביה"ד, כלומר ה- 15 לנובמבר 2016.

להחלטה זו חשיבות רבה, שכן עקב לחצים שהפעילה הנהלת המפעל, שהתגברו לאור פסיקתו השגויה של ביה"ד האזורי לעבודה, הודיעו אחדים מהעובדים על ביטול חברותם במען במועד מאוחר יותר. קביעת המועד הקובע מבטלת את תקפות ההודעות לביטול החברות במען שנשלחו במועד מאוחר יותר, בשל לחץ אסור שהנהלת החברה הפעילה על עובדים.

גם בענין חומרת הפגיעה בנסיון ההתאגדות של העובדים וגובה הקנס שיש להטיל על חברת יהודה רשתות קיבלו שופטי ביה"ד הארצי את עמדת ארגון העובדים מען. בפסק הדין קבע ביה"ד הארצי כי מדובר בסדרה של פעולות חמורות שהפרו את החובה החוקית של מעסיק שלא לפנות לעובדיו ולא ללחוץ עליהם לנתק קשר עם ארגון העובדים. ביה"ד ציין שלושה מקרים בהם פעלה הנהלת החברה באופן מובהק בניגוד לחוק: 1. קיזוזי שכר גדולים מאד שמהווים ענישת עובדים על השתתפות בשביתה; 2. התבטאות של מנהל המפעל נגד ארגון מען בשיחה שהוקלטה ותומללה; 3. פרסום כרוזים המזהירים את העובדים שלא להשתתף בשביתה למרות שהשביתה היתה חוקית. לאור זאת הטילו שופטי ביה"ד הארצי על השופט בביה"ד האזורי לשקול מחדש את גובה הקנס שיוטל על חברת יהודה רשתות, כדי לתת מענה הולם לחומרת הפגיעה בזכות ההתאגדות, לאחר שהקנס של 15,000 ₪ שנקבע בפס"ד באזורי הוגדר כבלתי סביר והערעור שכנגד שהגישה בענינו חברת יהודה רשתות נדחה.

הדיון בתיק חוזר איפא לשולחנו של השופט צבי פרנקל בביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע. בשבועות הקרובים יצטרך השופט לשקול מחדש את הבקשה שהונחה בפניו בנובמבר 2016, ולתקן את השגיאות המשפטיות בפסיקתו הראשונה לאורן של הקביעות של בית הדין הארצי.

את מען ייצגו היועמ"ש של מען איה ברטנשטין, ועוה"ד מורן סבוראי, אמיר בשה וגלעד זבידה.

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email