מצוקת כוח האדם בבתי האבות ומצוקת האבטלה של נשים ערביות – האופציה בה ירוויחו כולם

יבוא עובדי סיעוד זרים אינו הפתרון למצוקת כוח האדם בבתי האבות הסיעודיים. צעד כזה רק יחריף את האבטלה והעוני. פוטנציאל בלתי מנוצל של עשרות אלפי נשים ערביות, הכמהות לעבודה קבועה ושכר הוגן, יכול לספק פתרון למצוקת בבתי האבות וגם לקדם שכבות אוכלוסייה המשוועות לקידום כלכלי וחברתי.

כ-200 אלף נשים ערביות שסיימו 12 שנות לימוד נמצאות מחוץ למעגל העבודה כתוצאה מהעדר הזדמנויות תעסוקה אמיתיות

הקדמה:

בדיון של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיום 8.2.2017, עלתה שאלת ההזנחה והתעללות בבתי אבות סיעודיים, ונטען כי קיים מחסור של 5,000 עובדים בענף. נציג מנהלי בתי האבות שהופיע בישיבה טען שהפתרון למצוקה זו הוא בהסכמת הרשויות להעסקת עובדים זרים בבתי אבות, דבר שנאסר כיום על פי חוק. חברי הכנסת שנכחו בישיבה ובהם יו"ר ועד העבודה והרווחה חה"כ אלי אלאלוף השתכנעו שאין פתרון אחר, והודיעו בישיבה כי בכוונתם לפעול כדי להתיר לעובדים זרים לעבוד בבתי אבות סיעודיים.

ארגון העובדים מען, המפעיל מאז שנת 2005 את פרוייקט  נשים ועבודה, טוען כי הוא יכול להציע כוון פתרון שונה לחלוטין. לטענת מען קיים פוטנציאל של עשרות אלפי נשים ערביות שסיימו 12 שנות לימוד וחסרות הכשרה מקצועית שאינן עובדות וחיות בעוני. עובדות אלו יכולות להיקלט לעבודה בבתי אבות ולתת פתרון למצוקת כוח האדם. במשך יותר מעשור הצליח ארגון העובדים מען לסייע לאלפי נשים בישובים הערבים לצאת ממצב של אבטלה ופסיביות ולהשתלב באופן אקטיבי בעולם העבודה, במיוחד בתחום החקלאות. הנסיון שצברנו בפרוייקט מוכיח שישנן אלפי נשים ערביות שמשוועות למצוא מקום עבודה קבוע והוגן, גם כזה הכרוך במאמץ פיזי ונסיעה. מנסיונינו עולה כי נשים ערביות, כולל נשים חסרות הכשרה, יכולות ומוכנות להשתלב בשוק העבודה, וכי המכשול העיקרי העומד בפניהן הוא העדר מקומות עבודה יציבים וברי קיימא עבורן.

נתונים על נשים ערביות:

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיולי 2016 מצביע על כך ששעור הנשים הערביות בגילאים 25-64 שנמצאות בשוק העבודה הוא 33.7% וזאת בהשוואה ל-83.5% בקרב נשים יהודיות.  הפילוח של נשים משכילות בשוק העבודה לעומת נשים שאינן משכילות מסגיר מציאות בעייתית ביותר. שיעורן של נשים ערביות בעלות תואר ראשון ומעלה בשוק העבודה הוא מעל 70%. לעומתן, שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של נשים שלמדו 9-12 שנות לימוד הוא רק 30%-35%. ניצה (קלינר) קסיר ממחלקת המחקר של בנק ישראל מעריכה כי כ-200 אלף נשים ערביות ברמת השכלה שבין 9-12 שנות לימוד נמצאות מחוץ לשוק העבודה. התוצאה היא שיעור עוני של 54% באוכלוסיה הערבית, שבה 80% מהתושבים מקוטלגים כשייכים למעמד הנמוך, בהשוואה ל-34% מהיהודים.

קיימים מכשולים רבים להשתלבות נשים ערביות חסרות השכלה בשוק התעסוקה, אולם העיקרי שבהן הוא העדר מקומות עבודה חוקיים וזמינים עבורן: על אלה יש להוסיף גורמים נוספים כמו ריחוק ממרכזי תעסוקה והעדר תחבורה זמינה, העדר מערכת מעונות וגנים שיתנו פתרון מעשי לאמהות לילדים קטנים, העדר תכניות של קידום השכלה והכשרה מקצועית, אי ידיעת השפה העברית, מחסומים פסיכולוגיים ותרבותיים משני הצדדים, ולחץ חברתי שמרני המופעל על נשים ערביות נגד תעסוקה מחוץ למקום הישוב.

הממשלה השקיעה בשנים האחרונות תקציבים רבים להעלאת שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות, באמצעות מרכזי ההכוונה של עמותת ריאן, עמותת קו משווה, אשת חיל ועוד. אולם כל עוד לא פותרים את השאלה העיקרית, של מחסור במקומות עבודה זמינים וחוקיים, המטרה הצנועה של שעור השתתפות בגובה 41% של נשים ערביות עד שנת 2020, שהתקבלה בהחלטת ממשלה מס'  922 מדצמבר 2015, נראית רחוקה. הכנסת עוד עובדים זרים לתחום שיכול לספק מקומות עבודה לאוכלוסיה בעלת השכלה נמוכה וחסרת הכשרה מקצועית, בדיוק התחום שבו האבטלה היא הגבוהה ביותר וכמוה גם העוני, עוד יותר מרחיקה את הממשלה מהמטרה שהיא קבעה לעצמה.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2 3 4