מה קורה במזרח ירושלים?

כתבה של השומר הצעיר על האסון הסוציו אקונומי המתרחש במזרח ירושלים, תוצאותיו, ועבודת ארגון העובדים מען שם.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email