1%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94-14-11 [ארגון העובדים מען הגיש הבוקר בקשת צו לבית הדין לעבודה בבאר שבע נוכח הפגיעה הגסה של מפעל יהודה רשתות בזכות העובדים להתאגד]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email